תקנון אתר

להב מחסני רהיטים בע"מ, ח.פ: 513670760 , הינה חברה העוסקת בממכר מוצרי ריהוט לעיצוב הבית באופן מקוון  (להלן: "החברה") .
    •    www.zvzstyle.com (להלן: "אתר האינטרנט") הינו בבלעדיות מלאה של החברה ומשמש פלטפורמה אינטרנטית לצורך רכישת מוצרי ריהוט לבית באמצעות החברה.
    •     כל התוכן באתר האינטרנט שלנו, לרבות טקסט, תמונות, סמלי לוגו וסימנים מסחריים, הוא רכושה של להב מחסני רהיטים בע"מ ואין לעשות בו שימוש או לשכפל ללא הסכמתנו מראש ובכתב.
    •    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין להב מחסני רהיטים בע"מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
    •    גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
    •    התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של להב מחסני רהיטים בע"מ ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
    •    בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
    •    פעילות החברה מתבצעת באמצעות רשת האינטרנט והמוצרים אשר נרכשו על-ידי לקוחות החברה ישלחו לביתם בכפוף למספר ימי העסקים המצויינים בדף המוצר (כל מוצר לגופו), מרגע קליטת ההזמנה במערכת האתר.
    •    כל לקוח אשר רכש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה ו/או ביצע הזמנה טלפונית ו/או אחר של המוצרים המוצגים באתר האינטרנט באמצעות החברה, מתחייב לחתום על כלל המסמכים שיידרש לצורך השלמת העיסקה – לרבות אישור על קבלת הזמנה מידי השליח ו/או אחר. לקוח אשר יסרב, מכל סיבה שהיא, לחתום על טופס זה יראו אותו כמי שחתם על המסמך וכי אין לו כל טענות בגין המוצר שקיבל ויתר התנאים המופיעים בתקנון זה.
    •    יש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות דואר אלקטרוני, שם פרטי ומשפחה וכתובת מלאה  וכדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. בנוסף, פרטי הדואר האלקטרוני ישמרו כדי שנוכל לזהות אותך כלקוח חוזר וכדי לקבל מידע פרסומי, הטבות והנחות משתמש לרכישות עתידיות.
    •    כל טענה בדבר פגם במוצר שנתקבל אצל הלקוח כאמור תיטען מיד עם בדיקת המוצר בבית הלקוח. לקוח אשר חתם כאמור על טופס קבלת ההזמנה הינו הוכחה כי בדק הלקוח את המוצר וכי הינו שלם ומתאים לצרכיו. לקוח כאמור, אשר לא יטען טענת פגם עם קבלת המוצר ייחשב כלקוח אשר קיבל מוצר ראוי ונטל ההוכחה כי הפגם לא נעשה על ידו לאחר קבלת המוצר יהא עליו.
    •    החברה רשאית בכל עת שלא לקבל טענת פגם באם לא נטענה כאמור בהזדמנות הנ"ל. החברה מבקשת מקהל לקוחותיה לבדוק את המוצר שנרכש בזמן קבלתו ובטרם החתימה על טופס קבלת המוצר.
    •    החברה רשאית לבטל כל עסקה, מכל סיבה שהיא וזאת כאמור ללא הגבלת זמן ותוך החזרת מלוא התשלום ללקוח ו/או ביטול העסקה באמצעות חברה האשראי הרלוונטית. הלקוח מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהא לו כל טענה בדבר ביטול העסקה על ידי החברה מכל סיבה שהיא. מדיניות הביטולים. תנאי הביטול ויתר התנאים הנדרשים כתוצאה מביטול העסקה כאמור הינה בכפוף למדיניות ונהלי חברת האשראי.
    •    החברה רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/ או להוריד מוצרים מרכישה באתר מבלי ליתן הודעה מוקדמת. כמו כן, ביחס למוצרים הנמצאים במבצע ו/או בהנחה, שיקול הדעת הבלעדי ביחס להורדת המוצרים ו/או הוספתן ממערכת המבצעים של החברה הינה בשיקול דעת החברה בלבד. מבצעים ו/או הנחות כאמור יכולים להסתיים בכל עת וללא התראה מוקדמת לקהל הלקוחות.
    •    תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. יחד עם זאת יודגש, אנו שואפים לספק תיאורי מוצר מדויקים ומפורטים, התמונות בדפי מוצר מתארים את המוצר בדיוק למעט סטיית גוון צבע של עד 5%, לקבלת מידע נוסף אנא עיינו בפרט טכני של המוצר.
    •    בכל הנושא של בטחון המידע יודגש, כי החברה משתמשת בכלל האמצעים האיכותיים והמקובלים הקיימים ברשת לצורך שמירה על בטחון המידע של לקוחותיה לרבות מערכת הסליקה החיצונית וכלל המידע אשר מתקבל מהלקוח באופן ייזום או לאו. יחד עם זאת, כל האחריות לביטחון המידע אינה באחריות ישירה של החברה אלא של הגורם אשר נותן את שירותיו לחברה. יודגש, כי כל אדם אשר נכנס לאתר החברה מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה בדבר שמירה על בטחון המידע וכי לחברה אין כל חבות או אחריות ביחס למידע המתקבל מכל לקוח כתוצאה מהשימוש באתר.
    •    החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי התקנון מבלי להודיע על כך לציבור לקוחותיה ומשתמשי אתר האינטרנט שבבעלות החברה.
    •    כל התנאים וההגבלות בתקנון כפופים לחוק הישראלי ומתפרשים בהתאם לחוקי ישראל, וכל מחלוקת תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הנמצאים בישראל, ולתחום השיפוט האזורי בנתניה.
    •    תנאי השימוש באתר חלים על כל אדם המבקר ו/או רוכש באתר בין באם השתמש בטלפון סלולרי , מחשב ו/או אחר.
    •    מדיניות החזרים וביטול עסקה כאמור תהא בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
    •    ביטול עסקה יכולה להתבצעעד 14 יום מיום קבלת המוצר המוצר, ביטול עסקה כרוך בניכוי 5% או 100 ש”ח הזול מביניהם. החברה תחזיר למזמין המוצר את הכספים בגין העסקה המובטלת לא כולל דמי המשלוח ששילם, בניכוי דמי הביטול – במוצרים בהתאמה אישית ו/או מותאמת לפי מידות או גוון ומופיעים באתר כמוצרים בהתאמה אישית – לא ניתן לבטל את העסקה בגינם, עמכם הסליחה.
    •    ביטול עסקה לאחר 3 ימי עסקים הטובין מיוצרים / מיובאים במיוחד עבור הלקוח ועל פי דרישותיות ו / או מידות מיוחדות , הזמנה זו הינה הזמנה מיוחדת עפ"י דרישות לקוח. ביטול הזמנה ע"י מזמין מחייב תשלום קבוע בסך של 50% מסך ההזמנה במידה וההזמנה מיובאת מחו"ל תגבה תוספת עלות משלוח וביטול עסקה בסך של 50% מגובה העסקה.
    •    באם המוצר הגיע לביתו של הלקוח וברצון הלקוח לבטל את העסקה אזי יינתן הזיכוי הכספי באם יוחזר המוצר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית, כפי שנתקבל לידי הלקוח. באם כאמור, לא הוחזר המוצר לפי האמור לעיל אזי לא יוחזר מלוא כספי התמורה ללקוח אשר ביטל את העסקה כאמור. כמו כן, יובהר, כי ההחלטה בדבר מצבו של המוצר הינה החלטה בלעדית של החברה – החלטה כאמור אשר הלקוח לא יכול להתנגד לה על פי תקנון זה ועל פי הדין. מוצרים אשר הוזמנו ע"י הלקוח בהזמנה אישית ו\או מותאמת לפי מידות ו\או גוון, ואינם כחלק מסל המוצרים המוצגים באתר - לא ניתן לבטל את העסקה בגינם.
    •    מבלי לפגוע מהאמור יצוין, כי המועד שניתן להחזיר מוצר בהתאם לסעיף דלעיל, באריזתו המקורית, הינו עד 14 יום מקבלתו.
    •    ביחס למוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט תחת הנחה מובנית ו/או מוצרים אשר נמצאים בהנחה אזי, ישונה המועד להחזרה וזאת עד ל2 ימי עסקים בלבד ובאותם  תנאים המופיעים בתקנון זה. בהתאם לכך, כל חריגה מסד הזמנים הנקוב לא תזכה את הלקוח בהחזר הכספי שבסעיף זה. וזאת בתנאי שעמד\ה בזמן הנקוב
    •    כל זיכוי כספי הנובע מביטול העסקה ובכלל ייעשה באמצעות חברת האשראי והינו בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. לחברה אין כל קשר או אחריות ביחס למועד החזרת הכספים וכל דבר הנוגע במישרין ובעקיפין להחזר הכספים ולמערכת הסליקה וההחזרים של חברת האשראי.
    •    באם מזמין המוצר הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהא שווה לסכום המקורי ששולם, לאחר ניכוי.
    •    קבלת המוצר – עם קבלת המוצר בידי המזמין באחריותו הבלעדית לבדוק את תקינות המוצר ושאין בו כל פגם או רבב לפני לכתו של השליח. לאחר בדיקת המוצר, יחתום הלקוח על תעודת המשלוח שמוצגת לו על-ידי השליח. באם לאחר לכתו של השליח הלקוח מצא פגם כל שהוא ו\או החליט כי המוצר אינו לשביעות רצונו – יחויבו בדמי הובלה והרכבה נפרדים בגין החלפה או החזרת המוצר.
אם יש לך שאלות לגבי תנאים והגבלות אלה, אנא צור איתנו:
מייל: support@zvzstyle.com

טלפון או וואטסאפ: 054-7777706
מדיניות משלוחים
עלויות המשלוח תלויות בפריט ומחושבות בעמוד התשלום.  חברת השילוח היא חברת הפצה חיצונית ומקצועית איתה אנו עובדים,
באחריות הלקוח לבדוק את המוצר ביסודיות עם האספקה על מנת לוודא שהוא תקין וללא כל פגמים או נזקים. אם נמצאו בעיות כלשהן, אנא הודיעו לשליח. לאחר קבלת המוצר וחתימה עליו החברה אינה אחראית לכל נזק או ליקוי שעלולים להתגלות בעקבות שימוש לא סביר.
אנו שואפים לספק את כל המוצרים במהירות האפשרית, בכל דף מוצר רשום את זמני האספקה.
חשוב לנו לציין שזמני האספקה עד 30 ימי עסקים ולכן סיכוי גבוה לקבל את המוצר לפני , לכן הוא משוער בלבד. עם זאת, זמני האספקה עשויים להשתנות בהתאם לזמינות המוצר ולמיקומו של הלקוח. לפני אספקת המוצר חברת ההפצה תיצור איתכם קשר לתיאום שעה ויום.
לתשומת לבכם:
    •    במקרים בהם יש צורך במנוף, עלות המנוף תחול על הלקוח\ה
    •    במידה ומדובר במזנון צף (תלוי) , על אחריות הלקוח לבדוק שיש תעלה בקיר לכבלים (כוברה)
אנא ודאו שכתובת המשלוח שאתם מספקים מדויקת ומלאה כדי למנוע עיכובים או בעיות משלוח. אם אתם צריכים לשנות את כתובת המשלוח לאחר ביצוע ההזמנה, אנא צרו איתנו קשר בהקדם האפשרי ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להיענות לבקשתך.
אם יש לך שאלות או חששות לגבי מדיניות המשלוח שלנו, אנא צור איתנו:
מייל: support@zvzstyle.com

טלפון או וואטסאפ: 054-7777706

משרדי החברה ממוקמים ברחוב המלאכה 45, נתניה


אחריות המוצרים
החברה מתחייבת לתקן כל פגם ברהיט, או חלק מרהיט, ששווק על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור. החברה תחליף ו/או תתקן את החלק שתיקונו ו/או החלפתו נדרשת, לפי הצורך, כפי שתקבע החברה ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים, בכפוף לתנאי האחריות שלהלן.
אחריות בדבר המוצר תקפה לשנה מיום קבלת המוצר בבית הלקוח ואפשרות להרחבת שרות ל 5 שנים בתוספת של 350 שח לביקור. האחריות אינה חלה על בלאי סביר שנובע משימוש במוצר. האחריות תינתן למי ששמו וכתובתו מצוינים בתעודת המשלוח ו/או בחשבונית המס.
שימו לב שהאחריות אינה מכסה כל נזק שעלול להתרחש כתוצאה משימוש לא נכון, טיפול לא נכון או הזנחה ואינה מכסה מוצרים שלא סופקו על ידי המובילים של החברה.
תנאי האחריות
    •    הובלה וההרכבה נעשתה על ידי המרכיבים המורשים של החברה
    •    המוצר נשאר במקום בו הוא הורכב בלבד, או שהעברתו ממקום הרכבתו נעשתה על ידי מרכיבים המוסמכים מטעם החברה.
    •    השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן
אספקת מוצר או חלק חליפי חדש, תעשה בכפוף להוראות חוק המכר, על הלקוח/ה לבדוק את המוצר עם קבלתו ולדווח על כל פגם במוצר (ככל וקיים). המוצר יתוקן או יוחלף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, חלקו או כולו, במוצר או חלק במצב וגיל דומים. במקרה והמוצר אינו משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה, שלא יפחת בתכונותיו מהמוצר שנרכש. לחברה קיימת הזכות לבחור בין תיקון הרהיט, החלפתו או החלפת חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של תיקון הרהיט, החברה מתחייבת להשיבו למצבו טרום הקלקול.
כדי לממש אחריות, אנא צור איתנו קשר בכתובת support@zvzstyle.com   עם תיאור הבעיה וכל תמונה או תיעוד רלוונטיים. אנו נגיב תוך 3 ימי עסקים ונעבוד איתך על מנת לפתור את הבעיה במהירות וביעילות ככל האפשר.
הצהרת נגישות
קבוצת הנמל אחראי על הקמת והפעלת אתר https://www.zvzstyle.com  אנו רואים חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל האזרחים ובשיפור השירות הניתן לאזרחים עם מוגבלות.
 אנו משקיעים משאבים רבים בהנגשת האתר והנכסים הדיגיטליים שלנו על מנת להפוך את שירותי החברה לזמינים יותר עבור אנשים עם מוגבלות.
הנגשת האתר נועדה להפוך אותו לזמין, ידידותי ונוח יותר לשימוש עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אוכלוסייה הנמנית על בני הגיל השלישי.
הנגשת אתר זה בוצעה אוטומטית ומוטמעת באתר החברה
פונקציונליות תוכנת נגישות:
התאמה לקורא מסך – התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA , JAWS
עצירת הבהובים – עצירת אלמנטים נעים וחסימת אנימציות
דילוג ישיר לתוכן – דילוג על התפריט הראשי ישירות אל התוכן.
התאמה לניווט מקלדת
הגדלה / הקטנה של טקסט
ריווח בין אותיות / מילים / שורות
ניגודיות וצבע – גבוהה, הפוכה, שחור לבן
גופן קריא
הדגשת קישורים
מדריך קריאה
שינוי אייקון סמן עכבר
תיאור לתמונות